Program

 

Volební program Nezávislých kandidátů Hodonic

pro volby do zastupitelstva obce Hodonice 05 a 06. října 2018

Motto: „Zodpovědné vedení obce“

 

Tímto mottem se chceme občanům zavázat, jak budeme postupovat, aniž bychom slibovali nesplnitelné předvolební sliby a vždy rozhodovali v souladu se zákony České republiky.

 

1. Obecní úřad jako informační zdroj a služba pro občany

I nadále budeme využívat informační technologie a komunikační prostředky pro otevřené poskytování informací o událostech a dění v obci. Budeme prosazovat zavedení moderních způsobů komunikace, jako je například instalace digitální úřední desky nebo vytvoření wifi free zóny. Budeme prosazovat zachování stávajících služeb v obci na úseku státní správy i samosprávy, jako je zachování matričního úřadu, stavebního úřadu, úseku životního prostředí a podobně.

 

2. Obec jako odpovědný hospodář

Budeme pokračovat v zabezpečení finanční stability obce. Naší snahou bude využít možnosti získání dotačních prostředků z fondů EU i Národních fondů na rozvoj obce. Zasadíme se i nadále o řádnou péči a údržbu obecního majetku, a to jak objektů hospodářských, veřejně prospěšných, společenských, tak i sakrálních staveb a kulturních památek.  Z tohoto důvodu budeme prosazovat odpovídající počet zaměstnanců obce.

 

3. Podpora podnikání v obci

Naší snahou bude podpora stávajících i nových podnikatelů, živnostníků a spolupráce s nimi. Pro jejich činnost budeme udržovat provozuschopnou infrastrukturu a možnost využití služeb nabízených obcí.

 

4. Obec jako partner občana

Potřeby, návrhy a názory občanů budeme důsledně posuzovat a vyhodnocovat a na základě toho budeme poskytovat zpětnou vazbu a případná řešení. Budeme prosazovat revizi směrnice obce Hodonice na poskytování finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení pro občany Hodonic.

 

5. Obec jako partner místních sdružení a spolků

Vzájemná spolupráce obce s jednotlivými sdruženími a spolky v obci je nedílnou součásti komunitního života v obci. Proto budeme podporovat rozvoj dobré spolupráce s místními sdruženími a spolky, a to jak v oblasti kulturní, zájmové, tak i sportovní, především se zaměřením na práci s mládeží a podporu seniorů.

 

6. Podpora investiční výstavby

V rámci investičních záměrů budeme podporovat výstavbu a rekonstrukci místních komunikací, rekonstrukci technického dvoru, výstavbu dalších parkovacích ploch a přípravu pozemků pro výstavbu objektů pro bydlení, výstavbu sportovní haly a vybudování cyklostezky navržené v rámci komplexních pozemkových úprav.

 

7. Životní prostředí

V oblasti životního prostředí budeme prosazovat zavedení třídění jednotlivých složek komunálního odpadu ve všech domácnostech. Budeme pokračovat v ozelenění obecních ploch. Budeme podporovat rozšíření a zvýšení kapacity čistírny odpadních vod.

 

8. Bezpečnost obce

V rámci bezpečnosti obce budeme i nadále prosazovat úzkou spolupráci s Policií ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Budeme poskytovat informace občanům o eventuálním nebezpečí a existenci možných rizik.

 

9. Dopravní obslužnost obce

Budeme prosazovat ve změně územního plánu novou studii obchvatu obce. V rámci prevence a bezpečnosti dopravy podpoříme vybudování dětského dopravního hřiště. Zasadíme se o revizi dopravního značení v obci.